fbpx

Zarządzanie promocją regionalną i lokalną

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie promocją regionalną i lokalną jest zapoznanie z tematyką poprzez  przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalną promocją turystyczną w obrębie gmin, powiatów oraz regionów.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z technikami pracy, które wiążą się z przygotowaniem do skuteczniejszej i bardziej skoordynowanej promocji, łączącej doświadczenia, działania i interesy różnych podmiotów (samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce). Ponadto w trakcie studiów studenci mają możliwość nabycia bardzo cennej umiejętności, którą jest przygotowanie i promocja projektów finansowanych z UE.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przystąpienie i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

 

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 330,00 zł = 3 300,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Studia kierowane są do: przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie); przyszłych kadr organizacji turystycznych; osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego; kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Gospodarka w regionie
 • Aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej
 • Marketing internetowy – komunikacja internetowa
 • PR- zarządzanie gminą
 • Zarządzanie marką
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
 • Strategia medialna w reklamie
 • Merchandising

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • jest przygotowany organizacyjnie i ekonomicznie do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym,
 • posiada umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,
 • posiada umiejętność prowadzenia skoordynowanych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • zna metody i techniki prowadzenia promocji turystycznej regionu w kraju i za granicą,
 • potrafi tworzyć i rozwijać produkt turystyczny w regionie,
 • potrafi inicjować i wspomagać plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • zna zasady prowadzenia badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz