fbpx

Pakiety promocyjne

Nowi studenci

Pakiet Rodzina Jańskiego

od -10% do -20% czesnego przez całe studia

Pakietem objęci są studenci, absolwenci, uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także ich rodziny.

Absolwenci Szkół im. Bogdana Jańskiego oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły im. Bogdana Jańskiego podejmujący studia wyższe, zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci studiów wyższych oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły im. Bogdana Jańskiego podejmujący studia wyższe, wnoszą czesne w wysokości 90% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Czesne w niższej wysokości nie przysługuje, jeśli student powtarza semestr lub rok studiów.

Pierwsza nowa osoba podejmująca studia wyższe w Szkole im. Bogdana Jańskiego będąca członkiem rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie) studenta, absolwenta, uczestnika i absolwenta studiów podyplomowych, nauczyciela akademickiego pracownika administracyjnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wnosi czesne w wysokości 90% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia, każdy następny członek rodziny wnosi czesne w wysokości 80% kwoty, o której mowa wyżej. 

Pakiet Dla Firm

3do5 osób: -10%, powyżej 5 osób: -20% na pierwszy rok

W przypadku, jeśli z danej firmy lub instytucji podejmują studia wyższe na pierwszym roku od 3 do 5 osób, przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z wysokościami opłat za studia.

W przypadku, jeśli z danej firmy/instytucji podejmie studia na pierwszym roku więcej niż 5 osób to przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z wysokościami opłat za studia.

Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa wyżej, jest wniesienie przez wszystkich ubiegających się o bonifikatę opłaty wpisowego oraz co najmniej jednej raty czesnego.

Pakiet Karta Dużej rodziny

-10% czesnego na całe studia

Pakietem objęci są studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadający Kartę Dużej Rodziny.

W/w studenci wnoszą czesne w wysokości 90% kwoty ustalonej zgodnie
z wysokościami opłat za studia

Obecni studenci

Pakiet Przyjaciel na studiach

-200 zł do czesnego w danym semestrze za każdą polecaną osobę

Pakiet jest dla studentów Uczelni Jańskiego, którzy zarekomendowali kandydatom podjęcie studiów na tej Uczelni, a ci dokonali zapisu na studia I lub II stopnia lub studia podyplomowe w czasie rekrutacji i uiścili całkowitą opłatę za pierwszy semestr studiów.

Studenci, o których mowa wyżej, mogą uzyskać  bonifikatę w opłacie czesnego przez okres semestru, w którym miały miejsce działania opisane w pkt. 1, w wysokości 200 zł kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia za każdą znajomą osobę, która zapisała się na studia, uiściła całkowitą opłatę za pierwszy semestr studiów i w trakcie rekrutacji podała nazwisko osoby już studiującej na Uczelni Jańskiego.

Pakiet Przedsiębiorczy

-10% do czesnego w danym semestrze

Pakietem objęcie są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów podyplomowych, którzy:

  • aktywnie wspierają Uczelnię w realizacji działań informacyjno-promocyjnych i innych działań statutowych,
  • doprowadzili do rozszerzenia korzystnych dla Uczelni kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności poprzez podpisanie umowy/porozumienia o współpracy (z wyłączeniem standardowych umów w sprawie praktyk, stażu).
  • aktywnie udzielają się w wydarzeniach proponowanych przez Biuro Karier, Promocji i Rekrutacji oraz wykazują zaangażowanie w działania podejmowane przez to biuro.  

Studenci, o których mowa wyżej, mogą uzyskać  bonifikatę w opłacie czesnego przez okres semestru, w którym miały miejsce działania opisane w pkt. 1 i 2, w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia.

Bonifikata z tego tytułu może być udzielona nie częściej niż dwa razy w ciągu całego okresu studiów.

Decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty podejmuje Prorektor ds. rozwoju na wniosek  studenta zaopiniowany przez dyrektora wydziału oraz Kierownik Biura Kariery, Promocji i Rekrutacji.

Pakiet Najlepszy Student

-10% do czesnego

Pakietem objęte są osoby podejmujące studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, które:

  • w przypadku osób legitymujących się starą maturą, które uzyskały na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,60 z zastrzeżeniem lit.b,
  • w przypadku osób legitymujących się nową maturą, które uzyskały na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4,60 i ponadto uzyskały na egzaminie maturalnym co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania liczonych jako średnia z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny – poziom podstawowy i przedmiot wybrany obowiązkowy – poziom podstawowy (dot. części pisemnej i ustnej).
  • Pakietem objęcie są także studenci Uczelni Jańskiego, którzy w kolejnych latach kształcenia uzyskali na zakończenie roku średnią ocen co najmniej 4,60.

Średnią ocen na świadectwie maturalnym, o której mowa wyżej, należy obliczać uwzględniając łącznie oceny danej osoby uzyskane na zakończenie roku oraz na egzaminie maturalnym. Nie bierze się pod uwagę oceny z zachowania.

Studenci, o których mowa wyżej są uprawnieni do uzyskania bonifikaty w opłacie czesnego przez cały okres studiów w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia.

Studenci, o których mowa wyżej są uprawnieni do udziału w wybranych zajęciach prowadzonych przez wydział na innych kierunkach studiów.

Studenci, o których mowa wyżej są uprawnieni do udziału w dodatkowych warsztatach i zajęciach przygotowanych przez Biuro Karier.

Uwaga - Warunek udzielenia promocji

Czesne w niższej wysokości nie przysługuje, jeśli student powtarza semestr lub rok studiów oraz w przypadku, jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.