fbpx

Pedagogika: Studia Licencjackie

Studiuj z nami Pedagogikę

Pedagogika to zarówno rozumienie rzeczywistości edukacyjnej, jak też wiedza o procesach nauczania i uczenia się, o wychowywaniu, o komunikacji i kooperacji w społecznościach uczących się osób. Kierunek obejmuje między innymi wiedzę z zakresu historii, filozofii, socjologii, psychologii, komunikacji oraz nauki języka angielskiego na poziomie B2. Poprzez studia pedagogiczne uzyskuje się profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wychowania i pracy opiekuńczej, nowoczesnych metod pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także rozpoznawania zakłóceń w rozwoju dzieci w różnym wieku. 

Kierunek stwarza szansę na to, aby być w centrum ciągle ewoluującego systemu edukacji oraz umiejętnie dopasowywać swoje wykształcenie do potrzeb dzisiejszego rynku usług pedagogicznych. Rozwija umiejętność analizy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności osób w różnym wieku oraz naprowadza, jak w sposób przemyślany i odpowiedzialny dobierać metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny rozwój. Kształcenie na kierunku Pedagogika cechuje także nacisk na rozwój szeroko rozumianych kompetencji społecznych, które są niezwykle cennym atutem w pracy pedagoga. Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański, z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości, propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do aktywności i przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji. 

Na kierunku Pedagogika w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalizacji i specjalności. System edukacyjny Szkół Jańskiego oparty jest na metodzie WIDZIEĆ-OCENIĆ-DZIAŁAĆ. Obserwacja i rozwijanie wyobraźni sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć i działać twórczo. Stąd nacisk w metodzie kształcenia na obserwację, od której rozpoczyna się droga od odtwarzania do tworzenia. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, PRAWDA-DOBRO-SKUTECZNOŚĆ, propagujemy prawdę jako naczelną zasadę w kontakcie z drugim człowiekiem. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu ludźmi w procesie edukacyjnym. Uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu środowiska edukacyjnego. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowości sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności. Uczymy skutecznego działania na rzecz środowiska lokalnego oraz Polaków w rodzinie narodów. 

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika senioralna

Resocjalizacja

Pedagogika kultury

Tabela opłat

Opłaty za jeden semestr studiów dla studiów 6-semestralnych. Uwaga: Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr1/06/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia, dostępnym na https://janski.edu.pl/warszawa/dokumenty-bip/
Opłata miesięczna
od 500 zł do 630 zł
Jednorazowa opłata semestralna
3000 zł do 3 360 zł

Kandydat na studia wszystkich specjalności pedagogicznych powinien cechować się pragnieniem pozyskania wiedzy w zakresie podstaw nauk społecznych oraz umiejętności w obszarze uczenia się, nauczania innych i ich wychowania. Wymagane cechy charakteru Kandydata to: opanowanie, cierpliwość, kreatywność, twórczość, powinien on być osobą godną zaufania i cechować się poczuciem odpowiedzialności za przyszłe losy swoich podopiecznych. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości. 

Informacje kontaktowe

Dziekanat Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Telefon:
+48 228 512 890
E-mail:
dziekanat-wz@janski.edu.pl
dziekanat-wns@janski.edu.pl

Pon – Sob 10:00 – 18:00

ul. Chełmska 21a
00-724 Warszawa

Zapisz się!

Atuty kierunku
Sylwetka Absolwenta
Kariera po studiach
Program kształcenia
Praktyki

Atuty kierunku

Po studiach Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie wychowania i nauczania młodego pokolenia oraz elementarną wiedzę na temat pedagogiki dorosłych  (andragogiki), co znakomicie ułatwi komunikowanie się w różnych sferach społeczeństwa.  Ponadto Absolwent posiądzie wiedzę w zakresie wybranej specjalności, aby być jak najlepiej przygotowany do obowiązków zawodowych. W zależności od wybranej specjalności absolwenci studiów pedagogicznych I stopnia uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolach, szkołach, lub placówkach oświatowych.

Sylweta Absolwenta

Absolwent specjalności pedagogicznych posiada podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, w szczególności w zakresie podstaw psychologii, biologii i uwarunkowań historyczno-filozoficznych oraz społeczno-kulturowych rozwoju i kształcenia człowieka. Absolwent:

  • wyposażony jest w umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i posługiwania się nią w celu analizowania, opisywania oraz projektowania różnych strategii działań pedagogicznych
  • ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, które pozwalają na podejmowanie indywidualnych lub zespołowych działań pedagogicznych.
  • potrafi dokonać oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jak też kompetencji swoich podopiecznych
  • dostrzega problemy etyczne i dylematy moralne związane z pracą własną lub uczących się osób
  • jest przygotowany do pracy w różnych placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe. 

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności. Ukończenie studiów licencjackich oznacza  zdobycie uprawnień na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji, która jest zgodna z poziomem 6. Europejskiej Ramy Kwalifikacji (studia I stopnia).

Kariera po studiach

Według różnych analiz rynek pracy w zakresie szeroko rozumianych usług edukacyjnych rośnie i będzie nadal wzrastać.  Chwilowe zawirowanie na tym rynku pracy w Polsce spowodowane było reformą nauczycielskich emerytur, co skutkowało  zwiększoną liczbą absolwentów kierunków pedagogicznych, którzy  nie mogli od razu dostać pracy. Stan taki doprowadził do zmniejszenia zainteresowania studiami pedagogicznymi, a tym samym do zmniejszenia liczby absolwentów. Jednak wzrastający rynek usług edukacyjnych będzie generował ciągle wzrastające zapotrzebowanie na osoby z przygotowaniem pedagogicznym, co przy mniejszej podaży absolwentów i jednoczesnym zwiększeniu liczby nauczycieli odchodzących na emerytury (kończy się okres regulacji nowych emerytur nauczycielskich) wytworzy duże zapotrzebowanie na nauczycieli i stworzy szansę na atrakcyjne miejsca pracy.

Program studiów na kierunku Pedagogika zawiera zarówno przedmioty kształcenia ogólnego, w tym przedmioty kierunkowego kształcenia w zakresie pedagogiki, oraz przedmioty kształcenia specjalnościowego. Program obejmuje podstawy psychologii, filozofii, pedagogiki oraz socjologii. Istotną rolę w kształceniu ogólnym przyszłych pedagogów odgrywają takie przedmioty jak biomedyczne podstawy rozwoju, historia wychowania, technologie informacyjne oraz metody badań pedagogicznych. Szczególną troskę w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego przykłada się do norm etycznych. Program studiów jest ciągle modyfikowany, aby Studenci mogli zapoznać się z aktualnymi trendami w zakresie współczesnych wyzwań pedagogiki. 

Studenci pedagogiki realizują praktyki, które różnią się w zależności od wybranej specjalności. Zazwyczaj praktyki odbywają się w szkołach lub placówkach oświatowych, ale mogą też one być realizowane np. w zakładach penitencjarnych (resocjalizacja), agencjach zatrudnienia (doradztwo personalne i zawodowe), jak też w ramach własnej działalności gospodarczej, jeżeli związana jest ona z kierunkiem studiów i w ramach tej działalności zrealizowane będą cele praktyki (potwierdzone w dzienniczku praktyk).  Studenci zazwyczaj samodzielnie wybierają miejsce praktyki, które zapewnia realizację celów kształcenia, ale miejsce praktyki wskazać może także dziekanat.

Dlaczego studiować w Jańskim?

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Jej celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy opartej na takich wartościach jak prawda, dobro i skuteczność.   

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego zapewnia jednak nie tylko praktyczne umiejętności, które są niezbędne do płynnego przejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów, ale także zapewniamy to, że swoje życie zawodowe oprzesz na uniwersalnych wartościach moralnych.

Zapisz się już teraz na kierunek Zarządzanie w Wyszej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie