fbpx

Uczelnia Dostępna

Od kilku lat w Uczelni Jańskiego w Łomży podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

1.Zadania

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, należy m.in: reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych przed organami Uczelni, społecznością akademicką i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności:

  • podejmowanie działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania osób niepełnosprawnych,
  • pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków podczas zdawania egzaminów semestralnych, końcowych,
  • doraźna pomoc w zakresie rozwiązywania bieżących problemów niepełnosprawnych studentów, doktorantów i pracowników Uczelni,
  • prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
  • wydawanie opinii dla Dziekanów, Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni i wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych,
  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów przed organami Uczelni i na zewnątrz Uczelni,
  • inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach Uczelni, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych w alternatywnych formach zapisu (ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących, głuchych itp.),
  • udzielanie pomocy wszystkim jednostkom organizacyjnym w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w Uczelni, informowanie o programach wsparcia, o wydarzeniach kulturalnych, naukowych, spotkaniach i imprezach dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych; zarówno uczelnianych, jak i organizowanych przez ośrodki miejskie, ogólnopolskie oraz zagraniczne.

2. Uczelnia Przyjazna Studentom Niepełnosprawnym

Działalność Uczelni

Od kilku lat w Uczelni Jańskiego w Łomży podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Działania te obejmują m.in.:
•    zmiany uregulowań prawnych
•    wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
•    pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych,
•    zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
•    likwidacja barier architektonicznych,
•    udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Problem dostosowania budynków Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest jeszcze w pełni rozwiązany. Najlepiej przystosowanym budynkiem jest budynek główny Uczelni znajdujący się przy ul. Krzywe Koło 9. Można powiedzieć, iż mimo pewnych niedoskonałości jest on w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Efektem dotychczas wykonanych prac jest m.in.:
•    wykonany podjazd do głównego wejścia w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się studenta z i do Uczelni
•    zmodernizowana winda,
•    dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Jak możemy Ci pomóc?

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:

• zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta,
• zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,
• korzystanie z usług tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej,
• wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a,
• inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

Oferta języków obcych

Studencie – nauka języków w naszej Uczelni da Ci większe możliwości na rynku pracy!

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, zaprasza studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, jak i słuchaczy studiów Podyplomowych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z języków obcych (oferujemy naukę jednego lub dwóch języków na poziomach od początkującego do zaawansowanego).

Organizujemy zajęcia grupowe (6-8 osób) lub indywidualne (1-2 osoby)

BPRON posiada specjalistyczną pracownię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych czynną w godzinach pracy dziekanatu.

Prosimy o kontakt mail’owy z BPRON pelnomocnikon@janski.edu.pl 

Do zadań Pełnomocnika należy m. in.:

– reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych,
– pomoc w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas toku studiów, oraz doraźna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów studentów niepełnosprawnych,
– wydawanie opinii dla Dziekanów, Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni oraz wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych,
– podejmowanie działań na rzecz rozpowszechniania praktyk właściwego traktowania osób niepełnosprawnych,
– likwidowanie barier architektonicznych, transportowych oraz informatycznych,
– udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej,
– informowanie o programach wparcia, wydarzeniach kulturalnych zarówno uczelnianych, jak i organizowanych na zewnątrz Uniwersytetu,
– inne działania, mające na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do uzyskania wyższego wykształcenia.

3. Asystent studenta niepełnosprawnego

Wszyscy studenci/doktoranci posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego.

 

Do zadań asystenta należy m.in:
– pomoc w przemieszczaniu się między salami Uczelni,
– sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
– wspieranie studenta/doktoranta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych Uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

 

Decyzję o przyznaniu asystenta podejmuje Rektor Uczelni po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszej kolejności wniosek (wraz z kserokopią orzeczenia) należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który po zaopiniowaniu, przekazuje go do ostatecznej decyzji Rektorowi. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych aktualny plan zajęć oraz w miarę możliwości wskazać studenta, który będzie pełnił rolę asystenta lub zwrócić się z prośbą o pomoc w znalezieniu asystenta do Pełnomocnika.

 

4. Świadczenia socjalne

Pomoc materialna dla studentów

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 Formy pomocy materialnej:
•    stypendium socjalne,
•    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
•    stypendium rektora dla najlepszych studentów,
•    zapomogi,
•    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

5. Kandydaci

Dla przyszłych studentów

Zdobycie wyższego wykształcenia nie tylko pozwala na znalezienie lepszej pracy ale zwiększa świadomość społeczną i wiedzę wykorzystywaną w codziennym, często niełatwym życiu. Będąc osobą niepełnosprawną możesz i powinieneś studiować. Warto pamiętać, że osobom wykształconym żyje się łatwiej.

Studiować może każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Tryb przyjmowania na studia określa Senat Uczelni. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości – w ramach limitów miejsc ustalonych dla kierunków studiów. Od decyzji komisji można się odwoływać w terminie 14 dni. Jednak decyzja Rektora jest ostateczna. Osoby ubiegające się o przyjęcie wnoszą opłatę ustaloną przez Rektora, ale nie wyższą od określonej przez właściwego ministra. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85 złotych.

Ponieważ dla osób niepełnosprawnych warunki rekrutacji na studia są takie same jak dla pozostałych osób, więcej informacji o rekrutacji znajduje się pod linkiem: Uczelni Jańskiego w Łomży w odpowiednich zakładkach

Zanim zdecydujesz się na studia, skontaktuj się z biurem rekrutacji oraz właściwym dziekanatem. Porozmawiaj o możliwościach, jakie Uczelnia stwarza osobom niepełnosprawnym. Możesz również osobiście spotkać się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętaj, że wszystkie informacje dotyczącego stanu zdrowia są traktowane jako poufne.

Studiowanie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, np. dojazdy, czy asystenta. Nie przerażaj się tym, sprawdź, jakie propozycje ma dla ciebie Uczelnia.

Jest duża szansa, że otrzymasz chociaż jedną z niżej wymienionych form pomocy materialnej:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4. zapomogi,
5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Kandydacie pamiętaj, to Ty musisz chcieć się uczyć. My dajemy Ci możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące Twoje szanse, reszta zależy tylko od Ciebie.

6. Organizacja Studentów Niepełnosprawnych

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uczelni Jańskiego w Łomży, w skrócie OSN – skupia studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Głównym powodem, dla którego powstała ta organizacja jest integracja osób niepełnosprawnych na Uczelni oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z OSN wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne z nim. Członkowie OSN chętnie podpowiedzą jak skorzystać z udogodnień, jakie oferuje UE, m. in. pomogą wypełnić wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  wyjaśnią jak skorzystać z usług asystenta studenta niepełnosprawnego, tłumacza języka migowego, zająć sportowych czy bezpłatnych zajęć z języków obcych. Celem organizacji jest również opiniowanie i wspieranie działań Uczelni w celu poprawienia jakości procesu dydaktycznego osób niepełnosprawnych oraz organizowanie spotkań, zebrań i seminariów.

7. Przydatne strony

Przydatne strony

– www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– www.pzn.org.pl – Polski Związek Niewidomych

– www.pzg.org.pl – Polski Związek Głuchych

– www.niepelnosprawni.gov.pl – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

– www.nauka.gov.pl – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– www.niepelnosprawni.pl

– www.sprawni-niepelnosprawni.pl

 – www.sprawniwpracy.com

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050