fbpx

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: Studia magisterskie jednolite

Pomóż w procesie wychowania w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To jeden z najważniejszych działów nauki, wywodzący się z filozofii. Obejmuje on proces zdobywania umiejętności, poznawania wiedzy oraz rozumienia świata. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na przyszły proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek.

Studia na tym kierunku poszerzają umiejętności studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie.  Z powodzeniem można również stosować ją w popularnym dzisiaj kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

Tabela opłat

Opłaty za jeden semestr studiów dla studiów 10-semestralnych. Uwaga: Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr1/06/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia, dostępnym na https://janski.edu.pl/lomza/bip/
Opłata miesięczna
od 520,00 zł do 690,00 zł
Jednorazowa opłata semestralna
od 3 120,00 zł do 3 420,00 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz innego człowieka, a szczególnie dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju, opieki, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 

Informacje kontaktowe

Dziekanat Uczelni Jańskiego w Łomży

Studia I i II stopnia
+48 511 33 70 50
Studia Podyplomowe
+48 668 487 741
dziekanat@lomza.janski.edu.pl

Pon – Sob 9:00 – 17:00

ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża

Zapisz się!

Grupy zajęć
Atuty kierunku
Sylwetka Absolwenta
Kariera po studiach
Praktyki
Metody kształcenia

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 2. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania
 3. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
 4. Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
 5. Metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów
 6. Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
 7. Organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami
 8. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
 9. Kultura języka
 10. Praktyki zawodowe
 11. Metodologia badań naukowych

Atuty kierunku

Studiowanie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niesie za sobą wiele atutów:

 • Formuje ludzi niezwykle sprawnych zawodowo i otwartych na drugiego człowieka, 
 • uwrażliwia na potrzeby dzieci i młodzieży,
 • wyczula na wszelkiego rodzaju zaburzenia norm społecznych i wartości występujące w rodzinach lub środowisku szkolnym,
 • wskazuje jak skutecznie prowadzić edukację, ale jednocześnie kładzie duży nacisk na różnego rodzaju zabiegi wychowawcze możliwe do zastosowania w szkołach czy też innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sylweta Absolwenta

Po ukończeniu 5-letnich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna absolwent jest przygotowany do skutecznego i efektywnego realizowania zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela. W szczególności: 

 • ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, aksjologiczną i społeczną o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, dającą podstawę do działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na rzecz dobra każdego dziecka (ucznia), w tym udzielania pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka, w poczuciu odpowiedzialności za jego postępy edukacyjne oraz integralny rozwój; 
 • ma szeroką wiedzę ogólną zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami) oraz budzenie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy i rozwój partycypacji dzieci we własne uczenie się; 
 • ma wiedzę zapewniającą wykorzystanie założeń konstruktywizmu poznawczego i społecznego, pozwalającą na stosowania jej w projektowaniu edukacji przedszkolnej i szkolnej jako zespołowego przedsięwzięcia, inspirującego do komunikowania się, działania, konstruowania znaczeń, narzędzi wyrażania siebie i poszukiwania strategii uczenia się; 
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającą kompetencje w zakresie tworzenia środowiska społecznego uczenia się oraz organizacji zajęć zintegrowanych, wspierających rozwój dziecka. Potrafi samodzielnie przygotować, realizować, poddać refleksji i ewaluacji program nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci (uczniów); 
 • ma kompetencje profesjonalne zapewniające inicjowanie współpracy i kooperacyjnego uczenia się, zaangażowania dzieci (uczniów), rozwoju ich kreatywności, otwartości i troski o innych. Wobec tego będzie potrafił być inicjatorem, przewodnikiem, partnerem i organizatorem działań dziecięcych z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 
 • potrafi personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci (uczniów), uwarunkowań środowiskowych oraz wykorzystywać w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potoczną wiedzę dziecka (ucznia); 
 • ma kompetencje niezbędne do systematycznego doskonalenia jakości własnej wiedzy pedagogicznej i działań edukacyjnych oraz skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 
 • ma kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy umożliwiające skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z innymi nauczycielami i specjalistami; jest aktywny społecznie, angażuje się w działania kulturotwórcze jako lider lub uczestnik; 
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne. 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) i może być zatrudniony na stanowiskach: 

 • nauczyciela przedszkola 
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) 
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych w szkole podstawowej

Kariera po studiach

Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

 • przedszkole publiczne
 • przedszkole niepubliczne
 • punkt przedszkolny
 • klub malucha
 • oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 
 • szkoła podstawowa (klasy I-III)

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty, w tym placówki oświatowo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, warsztatem pracy nauczyciela, formami i metodami nauczania i wychowania oraz umożliwienie studentowi kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Praktyka śródroczna – 300 godz.:

 • Praktyka ogólnopedagogiczna – 90 godz. (45 godz. w przedszkolu, 45 godz. w kl. I – III)
 • Praktyka wychowawczo-dydaktyczna – 150 godz. (75 godz. w przedszkolu, 75 godz. w kl. I – III) 

Praktyka ciągła – 240 godz. (120 godz. w przedszkolu, 120 godz. w kl. I – III)

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk studenckich w przedszkolach i kl. I – III sp, które są integralną częścią edukacji.

Dlaczego studiować w Jańskim?

Uczelnia Jańskiego jest jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Jej celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy opartej na takich wartościach jak prawda, dobro i skuteczność.   

Uczelnia Jańskiego zapewnia jednak nie tylko praktyczne umiejętności, które są niezbędne do płynnego przejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów, ale także zapewniamy to, że swoje życie zawodowe oprzesz na uniwersalnych wartościach moralnych.

Zapisz się już teraz na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite na Uczelni Jańskiego

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050