fbpx

Erasmus

Deklaracja Polityki Erasmusowej (Erasmus Policy Statement) 2021-2027

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży jest szkołą niepubliczną, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia I stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) oraz studia podyplomowe. Uczelnia działa od 1997 roku, wpisana jest do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 117.

Uczelnia od początku istnienia stawiała na rozwój i postępowość. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że współpraca międzynarodowa pomiędzy uczelniami jest kluczowa z punktu widzenia podwyższenia poziomu kształcenia. Z tego powodu współpraca międzynarodowa jest jednym z elementów planu rozwoju Uczelni.

Priorytety

Naszym celem jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia za granicą i przygotowanie ich do znalezienia w przyszłości swojego miejsca w Zjednoczonej Europie, która dąży do ujednolicenia i wyrównania standardów nauczania oraz ekonomicznych i społecznych standardów życia. Rozważając możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej, Uczelnia Jańskiego  stara się ponownie o uzyskanie Karty Erasmus na lata 2021-2027; Karta umożliwi pełną realizację strategii Uczelni w ramach Programu Erasmus. Uczelnia dąży do rozszerzenia współpracy międzynarodowej poprzez nawiązywanie nowych kontaktów zagranicznych, promowanie mobilności studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych a także uczestniczenie w projektach międzynarodowych na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Starania o pozyskanie nowych uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacja współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetów Uczelni na najbliższe lata. Studenci, którzy wezmą udział w programie będą mogli uzyskać cenne doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o znajomość kultury różnych państw. Nauczyciele akademiccy, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu wykładów na uczelniach zagranicznych, poprzez wyjazdy do uczelni partnerskich będą mogli czerpać wiedzę z doświadczeń innych nauczycieli oraz czerpać korzyści dla swojego rozwoju naukowego. Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży poszukuje partnerskich uczelni w krajach należących do Unii Europejskiej jak i ponia nią. Wytypowanie uczelni, jako potencjalnego partnera, odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

  • uczelnia posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa,
  • prowadzi zbieżne z Uczelnią Jańskiego  kieruneki studiów/ profil kształcenia,
  • kursy są prowadzone w językach nowożytnych, głównie angielskim.

Nawiązanie kontaktów z uczelniami odbywa się także dzięki bezpośrednim kontaktom kadry akademickiej, która dzięki swojej otwartości i  aktywnej postawie rozszerza istniejące już umowy o nowe obszary współpracy.

Uczelnia stara się pozyskać partnerów zwłaszcza z Europy. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że uczelnie z Europy mają doskonale przygotowaną ofertę studiów w języku angielskim. Także system edukacji w krajach Europejskich, pozostawia duży wybór studentowi co do kształtowania własnej ścieżki studiów, sprzyja mobilności i umożliwia elastyczne projektowanie wymiany studenckiej oraz kadry akademickiej. Zabiegamy także o kontakty z instytucjami z Europy wschodniej  jako najbliższego nam regionu.

Głównym celem Uczelni jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na stypendium jak i stworzenie lepszej oferty dla studentów przyjeżdżających. Do tej pory na stypendia zagraniczne wyjeżdżało mniej osób niż to przewidywały umowy bilateralne. Poprzez działania promocyjne Koordynatora  Biura Erasmus oraz zaangażowaną postawę wykładowców będziemy dążyć do większej aktywizacji naszej społeczności akademickiej do uczestniczenia w programie. Chcielibyśmy również gościć więcej wykładowców z Uczelni partnerskich i tym samym zachęcić w przyszłości naszych studentów do partycypowania w programie. Uczelnia dostrzega również że wymiana kadry pomaga zacieśniać więzy miedzy instytucjami partnerskimi, co owocuje współpracą międzynarodową na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Uczelnia zapewnia wszystkim uczestnikom programu Erasmus równe traktowanie i dąży do zapewnienia równego dostępu do mobilności wszelkim grupom defaworyzowanym; studenci UJ w Łomży korzystali w przeszłości ze stypendium w ramach programu POWER, dającego studentom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnym położeniu możliwość wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne. Jednocześnie dbamy o integrację przyjeżdżających studentów i kadry ze społecznością akademicką UJ w Łomży. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od uczestników programu Erasmus i na wszystkich etapach mobilności dokłada wszelkich starań do zapewnienia wysokiej jakości wsparcia. Osiągnięcia i zaliczenie przedmiotów uzyskane w innych uczelniach i przedsiębiorstwach zagranicznych są automatycznie uznawane na podstawie stosownych dokumentów. Starania Uczelni obejmują również dążenie do pełnej digitalizacji działań administracyjnych związanych z programem, korzystaniem z narzędzia Erasmus Dashboard, wykorzystaniemErasmus Mobile App oraz wdrożeniemEuropejskiej Karty Studenta, popularyzowaniu różnego typu mobilności, w tym Blended Mobility, a także promowaniu postaw i działań przyjaznych dla środowiska.

Przed rozpoczęciem mobilności

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów, a co za tym idzie modernizacja i internacjonalizacja studiów,  jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Uczelni. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych powinno prowadzić do zrównoważonych korzyści dla każdej ze stron umowy i wzrostu zaangażowania w tego typu aktywność społeczności akademickiej. W pierwszym etapie podpisywania umów międzyinstytucjonalnych należy jasno i przejrzyście określić cele, rolę każdego z uczestników projektu oraz oczekiwane rezultaty i osiągnięcia. Osoby odpowiedzialne za realizację międzynarodowych projektów dołożą wszelkich starań, aby w przyszłe międzynarodowe przedsięwzięcia zaangażować jak największą liczbę studentów i wykładowców. Administracja Uczelni zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne, regulacyjne i prawne dla realizacji postanowień umów wielostronnych. Zasady partycypacji, sposób finansowania i cele projektu będą przejrzyste i dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem. Uczelnia będzie publikować i aktualizować na bieżąco katalog przedmiotów kierunkowych oraz przedstawi informację na temat systemu oceniania i dystrybucji ocen. Programy szkolenia i kształcenia będą oparte o umowy Mobility Agreements iLearning Agreements. Uczelnia dołoży wszelkich starań by zapewnić przygotowanie kulturowe i językowe uczestnikom programu poprzez umożliwienie uczestnictwa w kursach językowych oraz spotkaniach z opiekunami, będzie służyć pomocą uczestnikom przyjeżdżającym do UJ w Łomży w zakresie zakwaterowania, ubezpieczenia i uzyskaniu wizy.

W trakcie mobilności

Mimo, iż Uczelnia nie jest duża, Biuro Erasmus oraz wykładowcy z niezwykłą starannością podchodzą do zapewnienia studentom zagranicznym kształcenia na wysokim poziomie, gwarantującym bezpieczeństwo oraz integrację w życie społeczności akademickiej oraz asymilację kulturową. Studenci przyjeżdżający niezmiennie uczestniczą w kursach języka polskiego i od pierwszego dnia mobilności zostają otoczeni opieką studentów. Podczas trwania mobilności uczestnicy wyjeżdżający i przyjeżdżający mogą liczyć na stały kontakt z Biurem Erasmus oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów na każdym etapie.

Po zakończeniu mobilności

Uczelnia bezzwłocznie poświadczy mobilność po jej zakończeniu wystawiając dokumenty takie jak Mobility Certificate, Transcript of Records orazLearning Agreement After the Mobility.  UJ w Łomży uznaje działania i osiągnięcia kadry i pracowników korzystających z programu. Zaangażowanie w międzynarodowe przedsięwzięcia będzie brane pod uwagę przy okresowej ewaluacji pracowników oraz rozpoznawane jako istotny aspekt zawodowego rozwoju. Udział studenta w programie edukacyjnym będzie odnotowany w Suplemencie do Dyplomu i potwierdzony certyfikatem a wszystkie zaliczenia będą automatycznie uznawane przez uczelnię macierzystą.

Po zakończeniu mobilności wszyscy uczestnicy Programu są zaangażowani w promowanie idei mobilności podczas spotkań otwartych, rozmów wydziałowych oraz poprzez aktywność w mediach społecznościowych i na stronie  internetowej Uczelni. Postępy z realizacji danego przedsięwzięcia będą monitorowane, zrelacjonowane w okresowych raportach i opublikowane. Informacje na temat danego projektu powinny regularnie ukazywać się na stronie internetowej Uczelni w celu upowszechniania idei międzynarodowej współpracy i promocji projektu. Finalne efekty realizacji danego projektu zostaną upowszechnione poprzez odpowiednie wydawnictwo i opracowania.

Rezultaty

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie Erasmus i innych projektach wielostronnych w ramach Uczelni dokona się przemiana, mająca na celu modernizację, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie. Celem Uczelni Jańskiego w Łomży jest zwiększenie liczby studentów i kadry akademickiej, internacjonalizacja studiów oraz wzmocnienie współpracy z sektorem gospodarczym. Program Erasmus jest wyjątkowo atrakcyjny dla młodych ludzi. Oferta studiowania lub odbycia praktyki za granicą jest jednym z ważnych argumentów w procesie pozyskiwania nowych kandydatów. Uczelnia czyni nieustanne starania, aby poprawić jakość i przydatność kształcenia. W celu ściślejszego powiązania sektora edukacji z sektorem gospodarczym w Uczelni powołano Konwent, składający się z władz UJ w Łomży oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Celem spotkań Konwentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych jest między innymi omówienie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z określonych dziedzin kształcenia. Efektem końcowym konsultacji z przedstawicielami sektora gospodarki powinno być dostosowanie istniejących i zaprojektowanie nowych kierunków/specjalności kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.

Mobilność studentów i kadry naukowej sprzyja podwyższaniu jakości kształcenia. Dzięki uczestnictwu w programach międzynarodowych Uczelnia nie tylko wzmacnia dotychczasowe mechanizmy kontroli jakości kształcenia, ale także je udoskonala i wprowadza zmiany dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów. Prowadzenie zajęć przez dydaktyków z innych krajów oraz możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku zwiększa kompetencje zawodowe, społeczne i interkulturowe studentów. Absolwent, stypendysta programu Erasmus, jest dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku, z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.

Uczestnictwo w programach międzynarodowych podwyższa prestiż Uczelni, przyciąga dobrych studentów oraz aktywną kadrę akademicką. Także mobilność pracowników administracji, udział w międzynarodowych szkoleniach, jest okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk, co usprawnia zarządzanie Uczelnią. Wreszcie uczestniczenie w projektach strategicznych na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk prowadzi do wieloaspektowego rozwoju kadry, pomaga Uczelni modernizować się i szybko dostosowywać do zmieniających się potrzeb edukacyjnych Zjednoczonej Europy.

Uczelnia zobowiązuje się promować idee i wytyczne zawarte w Karcie Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego  oraz w odpowiedni sposób eksponować jej zapisy zarówno na stronie internetowej jak i w budynkach Uczelni.

Kontakt do Koordynatora Programu Erasmus+:

Koordynator Programu Erasmus +
Uczelnia Jańskiego w Łomży
ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża, e- mail: erasmus@uczelnia.janski.edu.pl