fbpx

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych

RUSZYŁA REKRUTACJA NA III EDYCJĘ STUDIÓW

START MARZEC 2023

Telefony rekrutacyjne:
+48 730 030 765
+48 730 030 992
Mail rekrutacyjny:
profilaktyka.uzaleznien@janski.edu.pl

Program studiów objęty patronatem KCPU

Studia podyplomowe 2 semestralne:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych

Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów wdrażających skuteczne strategie działań na rzecz krzewienia trzeźwości na poziomie samorządów lokalnych.

Studia Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych na Uczelni Jańskiego to 2-semestralne studia podyplomowe, stworzone z myślą o osobach zaangażowanych w sprawy profilaktyki uzależnień, mających na co dzień do czynienia z lokalnymi działaniami.

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają między innymi: 

 • modele rozwiązywania problemów uzależnień
 • profilaktykę zaadresowaną do rodziny, dzieci, młodzieży oraz do osób dorosłych
 • metodykę pracy z dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym oraz z dzieckiem z FASD 
 • skuteczne techniki tworzenia i realizacji gminnych programów 
 • metody zarządzania i promocji działań w społecznościach lokalnych 

Absolwenci otrzymają wydany przez Uczelnię Jańskiego „Dyplom ukończenia studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych”.

Atuty kierunku

Unikatowy program

Innowacyjny program studiów powstał na podstawie doświadczeń ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych.

Wiedza ekspertów

Naszymi wykładowcami są najwięksi w kraju specjaliści i eksperci – doświadczeni w wielu latach praktyki.

Patronat PARPA i KCPU

Program Studiów objęty jest patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość aplikacyjna

Treści przekazywane w trakcie studiów mają wymiar praktyczny i są gotowe do wdrożenia w codziennej pracy.

Wykorzystanie Dialogu motywującego

Program studiów obejmuje 32 godziny dialogu motywującego.

Korelacja z programem certyfikowanym PARPA i KCPU

Program studiów przygotowuje do zaliczenia części teoretycznej egzaminu dotyczącego Certyfikatu Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Łączna liczba godzin w trakcie 2 semestrów: 168

Program Studiów

Podstawy polskiego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. Podstawy prawne i merytoryczne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Mapa problemów alkoholowych 

Uzależnienie i wpływ na rodzinę

 1. Wzory spożywania alkoholu. Uzależnienie, picie ryzykowne i szkodliwe. – geneza i objawy
 2. Rodzina jako system
 3. Rodzina z problemem alkoholowymi (syndrom współuzależnienia oraz DDA) 
 4. Metody leczenia osób uzależnionych oraz możliwości pomocy dla rodziny w ramach lecznictwa odwykowego oraz grup samopomocowych 
 5. Metoda dialogu motywującego jako sposób motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego
 6. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – aspekty prawne i praktyczne 

Przeciwdziałanie przemocy domowej – program z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego do realizacji szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2021

 1. Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy w rodzinie, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy 
 2. Alkohol jako czynnik zwiększający ryzyko stosowania przemocy 
 3. Przemoc wobec dziecka – konsekwencje psychologiczne i społeczne
 4. Profilaktyka przemocy i zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie przemocy
 5. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc
 6. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” oraz współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych ze szczególnym uwzględnieniem roli gminnej komisji 
 7. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 8. Kontakt z osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc w oparciu o metody dialogu motywującego

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym oraz dziecko z FASD

 1. Sytuacja psychologiczna dziecka doświadczającego przemocy i/lub wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym
 2. Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci oraz organizacja placówek pomocowych 
 3. FASD – budowanie systemu pomocy dziecku i rodzinie z FASD 

Profilaktyka zaadresowana do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych

 1. Zjawisko picia alkoholu i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych w grupie dzieci i młodzieży – przykład diagnozy jako wskazówki do działań profilaktycznych 
 2. Cele i założenia profilaktyki oraz poziomy profilaktyki
 3. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące jako punkt wyjścia do planowania działań profilaktycznych
 4. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne oraz teorie psychologiczne wykorzystywane w profilaktyce 
 5. Ewaluacja programów profilaktycznych 
 6. Prezentacja Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia, w tym wybranych programów, jako standardu realizacji programów profilaktycznych

Budowa i realizacja gminnych programów

 1. Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i zasobów środowiska lokalnego
 2. Realizacja wszystkich zadań gminnego programu oraz analiza najczęściej popełnianych błędów w kontekście rozstrzygnięć organów nadzorczych oraz rekomendacji PARPA
 3. Analiza zapisów gminnych programów pod kątem ich zgodności z prawem oraz z aktualna wiedza a temat skuteczności 
 4. Promocja działań w społeczności lokalnej
 5. Budowa gminnych programów z wykorzystaniem drzewa problemów i drzewa celów
 6. Sesja Rady gminy – warsztat 

Ograniczania dostępności alkoholu w samorządzie gminnych oraz reklama napojów alkoholowych

 1. Ograniczenie dostępności alkoholu w gminie – podstawy naukowe, prawne i praktyka
 2. Reklama i promocja napojów alkoholowych
 3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

Zarządzanie i promocja działań w społecznościach lokalnych

 1. Edukacja publiczna na poziomie lokalnym
 2. Lokalne kampanie profilaktyczne – dobre praktyki 
 3. Współpraca z mediami 
 4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji działań 

Budowanie lokalnych koalicji na rzecz promocji trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. Rola organizacji pozarządowych i ruchów samopomocowych w realizacji działań na poziomie lokalnym
 2. Współpraca ze środowiskami kościelnymi w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości
 3. Dobre praktyki w JST

Studia w formule online.

Zajęcia będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Wykładowcy na naszych studiach:

 • Andrzej Wojciechowski

  mgr psychologii, pracownik samorządowy

  – w latach 2015 – 2017 i 2019 – 2021 Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  – certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
  – Współpracował z PARPA przy opracowywaniu technologii szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz programu pilotażowych szkoleń dla kuratorów sądowych prowadzących nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego.
  – Absolwent Szkoły Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz absolwent Studium Pomocy Psychologicznej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie.

 • Jolanta Terlikowska

  MBA, pedagog, kierownik działu ds. rodziny i młodzieży PARPA

  -absolwentka Wydziału Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektami profilaktycznymi w systemie oświaty i społecznościach lokalnych”.
  – prowadzi szkolenia dla nauczycieli i realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, członków gminnych komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli różnych służb (lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów, wojskowych, itp.) zaangażowanych w realizacje gminnych programów pirpa.
  – wieloletni członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Remedium” poświęconego profilaktyce i zdrowemu stylowi życia
  – członek Zespołu Ekspertów w zakresie wdrażania Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

 • Anna Puchacz-Kozioł

  radca prawny

  – zajmuje się m.in. regulacjami prawnymi w zakresie polityki alkoholowej na
  etapie ich tworzenia jak i stosowania, ale także kwestią ochrony danych osobowych
  – posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zagadnień prawnych związanych z
  działalnością gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności sądowe
  zobowiązanie do leczenia odwykowego z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, kontrole
  punktów sprzedaży, opiniowanie punktów sprzedaży zgodnie z uchwałami Rady Gminy odnośnie
  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  – autorka licznych prawnych artykułów związanych z analizami obowiązujących przepisów prawa
  – od 2021 r. członek Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień.
  – w latach 2013-2014 jako przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
  – członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Katarzyna Łukowska

  p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  – certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
  – honorowy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej
  – członek czterech kadencji Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
  – członek zespołu ds. opracowania reformy systemu leczenia uzależnień, powołanego przez Ministra Zdrowia.

 • ks. Marek Dziewiecki

  dr nauk społecznych

  – kapłan diecezji radomskiej, rekolekcjonista,
  – wykładowca akademicki, psycholog,
  – dyrektor telefonu zaufania – „Linia Braterskich Serc”,
  – ekspert Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych,
  – autor ponad stu książek i audiobooków z zakresu małżeństwa i rodziny, wychowania, komunikacji międzyludzkiej, a także profilaktyki i terapii uzależnień.

 • Maria Ryś

  dr hab. prof. UKSW

  – psycholog rodziny
  – kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW,
  – prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, zrzeszającego wykładowców kilkunastu uczelni, artystów i działaczy społecznych z kraju i z zagranicy. Redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio.
  – organizator i współorganizator wielu kongresów, sympozjów i konferencji poświęconych problematyce rodzinnej, relacjom interpersonalnym i profilaktyce uzależnień.
  – jest autorką książek naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki rodzinnej, publicystką wypowiadającą się na aktualne tematy na łamach prasy, w radiu i telewizji.

 • Teresa Jadczak-Szumiło

  dr nauk społecznych

  – psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej
  – absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.
  – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195.
  – certyfikowany specjalista ds. przemocy – specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach.
  – jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001.
  – prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR.
  – specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci
  – jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona.
  – jest autorką całościowego modelu terapii dzieci z FASD. Prowadzi obozy terapeutyczne dla dzieci z FASD oraz superwizję dla diagnostów FASD w Polsce.
  – za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia” za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).

 • Katarzyna Michalska

  – pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynujący zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  – certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany terapeuta motywujący (Dialog Motywujący);
  – członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA.
  – od ponad 23 lat pracuje z członkami rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w szczególności kontaktu z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
  – konsultantka w jednym z warszawskich telefonów zaufania.

 • Dorota Jaszczak-Kuźmińska

  – magister z zakresu resocjalizacji oraz ukończone studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.
  – Ukończone Studium Dialogu Motywującego i otrzymany tytuł Terapeuty Motywującego.
  – certyfikat Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  – kierownikiem Działu Programów Lokalnych w PARPA
  – przez 23 kurator sądowy specjalizujący się w sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemocą w rodzinie.
  – przez 10 lat członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  – bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. nt procedury „Niebieskie Karty” oraz kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doznającymi przemocy, w tym z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.
  – od 4 lat pracuje w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Planowanie i realizacja zadań w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wymaga wysokich kompetencji i umiejętności od członków gminnych komisji. Program studiów w pełni odpowiada na tę potrzebę i umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w wielu obszarach tematycznych.

Katarzyna Łukowska
z-ca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Atutem studiów podyplomowych jest uwzględnienie w programie nowych metod pracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Gwarantem efektywności nauczania jest wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, posiadająca wysokie kompetencje oraz praktyczne doświadczenie.

Agnieszka Muzyk
dr nauk społecznych, kierownik studiów podyplomowych

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Jednorazowa opłata
4 900,00 zł

Udział w studiach podyplomowych może być finansowany ze środków przeznaczonych na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zwiększania kompetencji i edukacji przedstawicieli różnorodnych grup zawodowych zaangażowanych w realizację programu.

Promocje

Uwaga! Poniższe promocje nie łączą się

3 osoba -50%

Przy zapisie 2 osób w pakiecie, 3 osoba płaci tylko 50% ceny

4 osoba za darmo

Przy zapisie 3 osób w pakiecie, 4 osoba jest za darmo!

Terminy zjazdów

Studia składają się z 12 zjazdów Zjazd raz w miesiącu.

Zapisz się na Studia Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Telefony rekrutacyjne:
+48 730 030 765
+48 730 030 992

Email

Studia Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych:
profilaktyka.uzaleznien@janski.edu.pl

Lokalizacja

Adres stacjonarny dziekanatu:
ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża