fbpx

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

chłopiec bez emocji siedzi na podłodze

Celem studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera jest przygotowanie studentów do pracy z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z kluczowymi zagadnieniami związanymi z pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera, a także innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi również w środowisku rodzinnym jednostki.

Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Studia dają również możliwość podjęcia pracy z osobami które cierpią na wyżej wymienione zaburzenia w miejscach takich jak: środowisko rodzinne jednostki, przedszkola, szkoły, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie oraz inne placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
4 950,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia kierowane są do: osób pracujących lub chcących podjąć pracę w przedszkolach; w szkołach; w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych; w poradniach; w innych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

Metody kształcenia

Studia rozwijają umiejętności praktyczne, a zajęcia prowadzone są w organizacjach gdzie student ma możliwość przygotowania praktycznego. Program zawiera aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak zajęcia warsztatowe, praktykę zawodową czy wyjazdy studyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym gwarantują osiągnięcie konkretnych umiejętności, a ponadto prowadzone są przez osoby, które swoje doświadczenie zawodowe nabyły poza uczelnią.

Kluczowe przedmioty

Program kształcenia na studiach podyplomowych: 

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Całościowe Zaburzenia Rozwojowe
 • Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej dziecka
 • Podstawy pedagogiki i dydaktyki specjalnej
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zajęcia rewalidacyjne dla osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w rewalidacji osób ze spektrum autyzmu
 • Współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym i lokalnym osób ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu klasyfikacji i diagnozowania osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, tj. autyzmem, Zespołem Aspergera, innymi CZR (F 84.8, F 84.9),
 • zna skuteczne techniki planowania i organizacji działań terapeutycznych, procesu nauczania i wychowania z wykorzystaniem odpowiednio dobranych form, metod i środków, w tym nowoczesnej technologii komputerowej,  
 • potrafi efektywnie planować i prowadzić działania rewalidacyjne wobec osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
 • umie właściwie komunikować się (wspomagająco i alternatywnie) z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera, innymi CZR,
 • potrafi poprowadzić terapię wspierającą z wykorzystaniem zasobów Integracji Sensorycznej oraz stymulacji polisensorycznej, 
 • posiada umiejętność współpracy ze środowiskiem domowym, rodzinnym, szkolnym i lokalnym osób ze spektrum autyzmu oraz innymi CZR.
Autyzm. Serce z puzzli
psycholog dziecięcy prowadzi terapię z dzieckiem

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz