fbpx

Zarządzanie w służbie zdrowia

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie w służbie zdrowia jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania jednostkami leczniczymi i podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia. 

Słuchacze wskazanego kierunku w toku kształcenia zapoznają się szczegółowo z metodami zarządzania finansami jednostek ochrony zdrowia oraz poznają podstawy organizacji ochrony zdrowia. Absolwenci studiów zostaną także zapoznani z prawnymi i ekonomicznymi zasadami funkcjonowania ochrony zdrowia w kraju. Uczestnicy kierunku nabędą również umiejętności menedżerskie, a także umiejętności zarządzania jakością w systemie opieki zdrowotnej obywateli.

 

Studia te adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób, które zamierzają pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w służbie zdrowia, osób zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych, w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 800,00 zł
Jednorazowa opłata
3 600,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050