fbpx

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Celem studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej jest uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi ze specyficznym trudnościami szkolnymi tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, Zespołem Aspergera, cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, a także niepełnosprawnymi intelektualnie.

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie z zakresu prowadzenia samodzielnej
obserwacji diagnostycznej oraz planowania i organizacji procesu terapeutycznego wspartego metodami stymulującymi narządy zmysłów. Absolwent studiów podyplomowych uzyska w trakcie studiów kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać  tytuł magistra z zakresu: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, rehabilitacji z fizjoterapią  Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
4 950,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050