fbpx

Przygotowanie pedagogiczne

nauczycielka pisze na tablicy

Celem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest zapoznanie studentów z metodologią i umiejętnościami umożliwiającymi profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych, jak też realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z niezbędną wiedzą psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, wychowania, nauczania i socjalizacji, oraz wiedzę z zakresu dydaktyki i emisji głosu. Ponadto studia dają możliwość nabycia umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, a także uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.

Studia na tym kierunku mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach, w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
4 950,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (zawodowym lub magisterskim) i przygotowują do pracy nauczycielskiej (prowadzenia przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć) w zakresie kwalifikacji uzyskanych na ukończonym przez nie kierunku studiów.

Metody kształcenia

Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców.

Studia rozwijają umiejętności praktyczne, a zajęcia prowadzone są w organizacjach gdzie student ma możliwość przygotowania praktycznego. Program zawiera aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak zajęcia warsztatowe, praktykę zawodową czy wyjazdy studyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym gwarantują osiągnięcie konkretnych umiejętności, a ponadto prowadzone są przez osoby, które swoje doświadczenie zawodowe nabyły poza uczelnią.

Kluczowe przedmioty

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym, finansowym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie jakością w oświacie
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie relacjami
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie pracą
 • Pedagogika ogólna i wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej   i rozwojowo-wychowawczej
 • Przygotowanie do praktyki
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotowa (metodyka)
 • Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Retoryka
 • Emisja głosu
 • Technologia informacyjna w pracy nauczyciela

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania oraz uczenia się,
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu,  
 • potrafi komunikować się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,
 • posiada umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
nauczycielka pomaga uczennicy
nauczycielka stoi z uczniami na tle tablicy

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz