fbpx

Zarządzanie Ochroną Środowiska

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną środowiska jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy oraz umiejętności dotyczących zarządzania środowiskiem w kontekście ochrony jego poszczególnych komponentów.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z funkcjonowaniem środowiska w kontekstach: zagrożeń antropogenicznych; rozwoju zrównoważonego; ochroną wód, ochroną powietrza, ochroną litosfery; ochroną przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym; ochroną przyrody oraz funkcjonowaniem i zasadami gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo.

Ponadto studia dają możliwość zapoznania się z metodologią funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych oraz ich roli w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Nacisk zostanie położony na zdobycie umiejętności praktycznych m.in. dotyczących zarządzania środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie oraz ocen oddziaływania na środowisko. W programie zawarto zagadnienia dotyczące zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązku gmin wynikającym z gospodarki odpadami.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Studia kierowane są do: pracowników administracji państwowej i samorządowej; przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych; instytucji ochrony środowiska; osób które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska; pracowników służby BHP w celu uzupełnienia i poszerzenia zakresu ich wiedzy.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Program kształcenia na studiach podyplomowych: 

 • Moduł I: Podstawy ochrony środowiska i ekologii
 • Moduł II: Podstawowe komponenty ochrony środowiska
 • Moduł III: Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Moduł IV: Humanistyczne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Moduł V: Zarządzanie środowiskiem w praktyce

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń,
 • zna zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania,  
 • zna zagadnienia związane z systemami zarządzania środowiskiem, 
 • zna zagadnienia dotyczące aktów prawnych w ochronie środowiska, organizacji ochrony przyrody w Polsce oraz strategii edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 • potrafi zastosować geograficzny system informacji GIS, 
 • wie jak aplikować o środki na ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz