fbpx

Zarządzanie oświatą

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą jest zapoznanie studentów z wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do sprawnego oraz twórczego zarządzania szkołą czy placówką oświatową.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z metodologią oraz umiejętnościami kluczowymi z zakresu kierowania placówką i personelem. Studia dają możliwość podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Studia prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U z 2019, poz. 1450).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U z 2019, poz. 1661) .
 3. Ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz.U. z 2020, poz. 85 z póżn. zm).

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich, oraz dokonania opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Studia kierowane są do: dyrektorów szkół; osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych; kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie; nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym; osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego; pracowników nadzoru pedagogicznego; animatorów działań i organizacji oświatowych.

Metody kształcenia

Studia rozwijają umiejętności praktyczne, a zajęcia prowadzone są w organizacjach gdzie student ma możliwość przygotowania praktycznego. Program zawiera aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak zajęcia warsztatowe, praktykę zawodową czy wyjazdy studyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym gwarantują osiągnięcie konkretnych umiejętności, a ponadto prowadzone są przez osoby, które swoje doświadczenie zawodowe nabyły poza uczelnią.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Marketing w oświacie
 • Prawo oświatowe
 • Etyka zawodowa nauczyciela i pracownika samorządowego
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
 • Nadzór pedagogiczny
 • Negocjacje i mediacje
 • Planowanie i organizowanie placówek oświatowych
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji
 • Praktyka kierownicza

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły,

rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa,

rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce,

ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego,

utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym,

wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim,

zarządzania finansami szkoły,

doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz