fbpx

Księgowość

Celem studiów podyplomowych Księgowość jest podniesienie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy zawodowej z zakresu księgowości. Studia mają na celu przygotowanie studentów do pełnienia funkcji samodzielnego i głównego księgowego.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do finansowego zarządzania przedsiębiorstwem, głównie w zakresie wykorzystania informacji dostarczanych i odbieranych przez księgowość w danej organizacji.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Studia kierowane są do: osób, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości; menedżerów; finansistów; osób pragnących samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe; pracowników działów księgowych i kontrolnych; pracowników banków i administracji publicznej; osób pragnących zmienić swoje kwalifikacje.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Analiza finansowa
 • Podatki w organizacji
 • Elementy prawa pracy
 • Programy księgowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna i rozumie metody i techniki wykorzystywane w rachunkowości dla potrzeb zarządczych w przedsiębiorstwie,   
 • potrafi wykorzystać tradycyjny rachunek kosztów i rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • potrafi obliczyć wynik finansowy działalności gospodarczej oraz sporządzić podstawowe zestawienia dla potrzeb zarządczych w przedsiębiorstwie,
 • posiada umiejętność prezentacji i analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
 • ma świadomość zmian zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie majątku, źródeł finansowania i kształtowania się wyniku finansowego,
 • wykazuje gotowość do uczestniczenia w zmianach zachodzących w polskiej gospodarce narodowej.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz