fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Przygotowanie pedagogiczne

Celem studiów podyplomowych przygotowanie pedagogiczne jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu i prowadzenie zajęć edukacyjnych, jak też realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje nauczycielskie, niezbędne do nauczania przedmiotu, w zakresie którego posiadają przygotowanie merytoryczne, zdobyte w trakcie studiów I lub II stopnia.  Do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej będzie posiadał uprawnienia absolwent studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, który posiada jednocześnie przygotowanie merytoryczne na poziomie co najmniej studiów I stopnia. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych może podjąć pracę absolwent studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, który posiada przygotowanie merytoryczne wyłącznie na poziomie studiów II stopnia.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ministerialnych. Absolwent studiów nabędzie kwalifikacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Dz.U.2017 poz.1575.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych
Opłata miesięczna
15 x 280,00 zł = 4 200,00 zł
Jednorazowa opłata
4 200,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe są adresowane do osób z wykształceniem wyższym (zawodowym lub magisterskim) i przygotowują do pracy nauczycielskiej (prowadzenia przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć) w zakresie kwalifikacji uzyskanych na ukończonym przez nie kierunku studiów.

Metody kształcenia

Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców.

Studia rozwijają umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć warsztatowych oraz praktycznych w organizacjach gdzie student ma możliwość przygotowania praktycznego. Zawiera aktywizujące metody dydaktyczne takie jak zajęcia warsztatowe oraz praktykę zawodową, wyjazdy studyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym gwarantują osiągnięcie konkretnych umiejętności dzięki wykorzystaniu zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez osoby, których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.

Kluczowe przedmioty

Program obejmuje następujące przedmioty:

 1. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym, finansowym
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie oświatą
 4. Zarządzanie jakością w oświacie
 5. Zarządzanie kompetencjami
 6. Zarządzanie placówką oświatową
 7. Zarządzanie relacjami
 8. Zarządzanie czasem
 9. Zarządzanie pracą
 10. Pedagogika ogólna i wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 11. Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej   i rozwojowo-wychowawczej
 12. Przygotowanie do praktyki
 13. Podstawy dydaktyki
 14. Dydaktyka przedmiotowa (metodyka)
 15. Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna
 16. Retoryka
 17. Emisja głosu
 18. Technologia informacyjna w pracy nauczyciela

Podstawy prawa oświatowego

Sylwetka absolwenta

Studia wzmacniają kompetencje miękkie pracowników z wykształceniem wyższym. W szczególności kompetencje samo organizacyjne, interpersonalne oraz kompetencje społeczne. Studia uczą współpracy w grupie, jasnego przekazywania myśli, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Pozwalają rozwinąć kompetencje osobiste: (kognitywne: logiczne myślenie, analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy). Student uczy się kreatywności, pracy w warunkach projektu, elastycznego reagowania na zmiany oraz samodzielnego podejmowania decyzji.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz