fbpx

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego

 

CEL GŁÓWNY:

Podniesienie kompetencji u 110 (105K i 5M) studentów (90% x123 os.) Uczelni Jańskiego w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u 9 os. (6K i 3 M) należących do kadry dydaktycznej (90% x 10) w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego. Dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych – opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów na 2 kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (Pedagogika) obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług na kierunkach. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – realizację warsztatów dla kadry dydaktycznej (10 os.) w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2023.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Uczelni Jańskiego z kierunku Pedagogika oraz kadra dydaktyczna Uczelni Jańskiego.

 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE TO:

Zad. 1,2,3 Opracowanie zajęć w programie studiów obejmujących projektowanie uniwersalne na kierunku Pedagogika.

Zad. 6 Wdrożenie zajęć w programie studiów obejmujących projektowanie uniwersalne na kierunku Pedagogika.

Zad. 4,5 Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego.

 

GŁÓWNE WSKAŹNIKI REZULTATU:

Liczba osób, które podniosły kompetencje: 110 os

Liczba programów kształcenia, na których wprowadzono moduły projektowania uniwersalnego: 2

Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne: 9 os.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Wartość projektu: 1 397 672,40 zł

Wartość dofinansowania: 1 355 742,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 177 958,30 zł

 

 

 

Harmonogram

Zadanie 1– OPRACOWANIE ZAJĘĆ W RAMACH MODUŁU I (DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW)

Kwiecień 2020 – Sierpień 2020

Zadanie 2– MODYFIKACJA PK NA STUDIACH I STOPNIA (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Kwiecień 2020 – Sierpień 2020

Zadanie 3 – MODYFIKACJA PK NA STUDIACH II STOPNIA (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Kwiecień 2020 – Sierpień 2020

Zadanie 4 – Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego w ramach Modułu I

Kwiecień 2020 – Listopad 2020

Zadanie 5– Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego w ramach Modułu II i III

Kwiecień 2020 – Listopad 2020

Zadanie 6– Wdrożenie zajęć w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne na kierunku Pedagogika

Kwiecień 2020 – Wrzesień 2023

 

Informacja z dnia 8.01.2021

W ramach projektu Uczelnia organizuje szkolenia dla pracowników dydaktycznych, zainteresowanych wprowadzeniem idei projektowania uniwersalnego w program kształcenia studentów.

Planowana jest organizacja 4 różnych szkoleń, które będą dotyczyć poniższej tematyki:

  1. Szkolenie I: Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z symulatorami rzeczywistymi do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego. Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć.
  2. Szkolenie II: Kształtowanie świadomości w zakresie różnorodności osób funkcjonujących w społeczeństwie, zapoznanie z tematyką dostępności i sposobów jej zapewnienia, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem, ich potrzeb i ograniczeń. Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć.
  3. Szkolenie III: Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania w pracy zawodowej; wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni. Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć.
  4. Szkolenie IV: Poznanie mechanizmów interdyscyplinarnego podejścia, konsolidującego coraz większe grono partnerów działających w obszarze dostępności, zwłaszcza w aspekcie likwidowania barier dostępności, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego – praca z wykorzystaniem metody projektów. Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie szkolenia odbywać się będą on-line, a ich realizacja planowana jest w lutym.  Każdy pracownik dydaktyczny może zgłosić swój udział w max. dwóch wybranych szkoleniach. Nabór na szkolenia będzie prowadzony niezależnie dla każdego z tematów. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny przesłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy do koordynatorki projektu na adres mailowy jolanta.terlikowska@janski.edu.pl lub złożyć go w Biurze Projektu (pokój 303) w terminie do 30 stycznia 2021 roku

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

dla kadry dydaktycznej Uczelni Jańskiego
w szkoleniach podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje w ramach projektu pn. „Wdrożenie
nauczania zasad projektowania uniwersalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania: