fbpx

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Uczelnia Jańskiego – uczelnia dostępna.

 

Celem projektu są zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry uczelni w zakresie niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz działań w zakresie dostępności architektonicznej w Uczelni Jańskiego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 .

 

Przedmiotowy projekt ma przygotować uczelnię na kompleksowe przystosowanie do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i stworzenia uczelni

dostępnej zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (dalej ON).

 

Zgodnie z zasadami Programu Dostępność Plus, w ramach działania studia bez barier Uczelnia zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej administrowanych stron internetowych narzędzi informatycznych i procedur kształcenia. Wszystkie działania projektu doprowadzą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, zdefiniowanej w ścieżce mini, ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

 

Główne zadania projektu

– Zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych do precyzowania potrzeb i racjonalności dostosowania uczelni do potrzeb ON

– Stworzenie biura pełnomocnika ON

– Strona internetowa dostosowana do potrzeb ON

– Szkolenia dla kadry uczelni z zakresu problematyki ON

– Likwidacja barier architektonicznych

– Oprogramowanie dostosowane do potrzeb ON

 

Udział w projekcie weźmie:

65 osób (39K, 26M) kadry dydaktycznej

25 osób (16K, 9M) kadry administracyjnej i zarządczej w tym jedna osoba niepełnosprawna

Pośrednimi odbiorcami projektu będą studenci, w tym studenci niepełnosprawni.

 

W wyniku realizacji projektu podjęte zostaną kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności:

– zaangażowanie przedstawicieli środowiska ON w zakresie precyzowania potrzeb i racjonalnych dostosowań dla ON.

– powołanie i zatrudnianie pełnomocnika ON

– dostosowanie strony internetowej zgodnie ze standardami dostępności WCAG

– opracowanie i zamieszczeni na stronie informacji przydatnych dla On

– szkolenia z zakresu dostępności dla kadr uczelni

– likwidację barier architektonicznych

 

Główne wskaźniki projektu:

1)  Rezultatu:

 • Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności-1
 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączające j- 90 (K55, M35)
 • Liczba pracowników uczelni, korzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze – 25 (K19, M9)
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 (K55, M35)

 

2)Produktu:

 • Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery dostępności – 1
 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej – 90 (K55, M35)
 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia – 90 (K55, M35)
 • Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią – 25 (K16, M9)
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
 • Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 90 (K55, M35)
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informatyczno-komunikacyjne (TIK)-1

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Wartość projektu: 1 024 320,00 zł

Wartość dofinansowania: 993 590,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 863 296,90 zł

 

 

Harmonogram

Zadanie 1– Zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych do precyzowania potrzeb i racjonalności dostosowania uczelni do potrzeb ON

marzec 2019- kwiecień 2020

Zadanie 2– Stworzenie w strukturze uczelni Biura Pełnomocnika ON

marzec 2019- grudzień 2020

Zadanie 3– Przygotowanie dostępnej strony internetowej

marzec 2019- lipiec 2019

Zadanie 4– Szkolenia dla kadry uczelni

lipiec 2019- grudzień 2019

Zadanie 5– Likwidacja barier Architektonicznych

maj 2019- wrzesień 2019

Zadanie 6– Oprogramowanie dostosowane do potrzeb ON

marzec 2019- czerwiec 2019

Zadanie 7– Zakup sprzętu komputerowego

marzec 2019- czerwiec 2019

 

REKRUTACJA

 Plan rekrutacji:

-przygotowanie regulaminu rekrutacji dokumentacji rekrutacyjnej;

-poinformowanie uczestników/czek o możliwości udziału w projekcie;

-przeprowadzenie rekrutacji wg. przyjętych kryteriów (rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o skalę punktową);

-osoby, które spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do projektu;

-stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej projektu (wg. ilości przyznanych punktów);

-ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Kryteria rekrutacyjne:

a) ogólne: -status pracownika Uczelni,

-terminowe złożenie dokumentów aplikacyjnych,

b) dotyczące wsparcia skierowanego dla konkretnego obszaru :

-status pracownika związanego z kierunkiem, którego dotyczy wsparcie,

c) kadra administracyjna i zarządzająca w procesie rekrutacyjnym będzie uwzględniana okresowa ocena pracownika, posiadane kwalifikacje, potrzeba nabycia przez pracownika kompetencji w celu poprawy jakości swojej pracy

d) wykładowców – w procesie rekrutacyjnym będzie uwzględniana okresowa ocena wykładowcy, posiadane kwalifikacje, potrzeba nabycia przez pracownika kompetencji w celu poprawy jakości swojej pracy kryteria premiujące: potrzeba nabycia przez pracownika kompetencji w celu ulepszenia i unowocześnienie swojej pracy, wynikająca z okresowej oceny pracownika i ścieżki rozwoju w strukturach uczelni, uwzględniająca potrzeby ON, (10 punktów)

 

W przypadku sytuacji, gdy do projektu zgłosi się więcej osób, które uzyskają ten sam wynik punktowy wprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji. Komisja rekrutacyjna oceniać będzie motywację uczestników do udziału w poszczególnych formach wsparcia. Uczestnikami projektu zostaną osoby, które wykażą większą potrzebę i zainteresowanie tematyką zaplanowanego wsparcia.

 

Informacja z dnia 5.01.2021

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

dla kadry administracyjnej, zarządczej i dydaktycznej Uczelni Jańskiego
w szkoleniach podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje w zakresie obsługi platformy rekrutacyjnej w ramach projektu pn. „Uczelnia Jańskiego – Uczelnia dostępna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja z dnia 30.03.2022

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w szkoleniach dla kadry administracyjnej, zarządczej i dydaktycznej Uczelni Jańskiego, podnoszących świadomość oraz kompetencje w zakresie zapewnienia przez uczelnię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dostępności architektonicznej , komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, w ramach projektu pn. „Uczelnia Jańskiego – Uczelnia Dostępna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania: