fbpx

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Opracowanie zintegrowanego programu rozwoju uczelni dla Uczelni Jańskiego.

 

Głównym celem projektu realizowanego w okresie: X.2019 -VI.2023 będzie podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 90 (55 K, 35 M) pracowników i 204 (161 K, 43 M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży.

Celami szczegółowymi projektu będą:

1)Zwiększenie poziomu wykształcenia i kompetencji u studentów uczelni Jańskiego poprzez realizację dodatkowych zajęć oraz programów stażowych.

2) Zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników naukowych oraz kadry zarządczej z zakresu obsługi platformy IT, wspierającej procesy edukacyjne i zarządcze.

3) Wzrost jakości usług oferowanych przez Uczelnię dzięki wdrożeniu platformy IT, wspierającej procesy edukacyjne i zarządcze.

 

Grupą docelową projektu jest 204 studentów (w tym: 161 K, 43 M), 65 pracowników dydaktycznych (w tym: 39 K, 26 M) oraz 25 pracowników administracyjnych (w tym: 16 K, 9 M) Uczelni Jańskiego w Łomży.

 

Projekt polega na wdrożeniu przez Uczelnię zintegrowanego kompleksowego programu, obejmującego zakresem 3 moduły:

1. Moduł podnoszenia kompetencji – w ramach modułu 84 studentów kierunku Zarządzanie weźmie udział w fakultatywnych, specjalistycznych warsztatach projektowych z zakresu zarządzania.

2. Moduł programów stażowych – w ramach modułu 120 studentów kierunku Pedagogika będzie mogło skorzystać z płatnych programów stażowych w starannie wyselekcjonowanych, wyspecjalizowanych ośrodkach przedszkolnych i szkolnych, dających możliwość późniejszego zatrudnienia.

3. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – w ramach modułu 90 osób z kadry dydaktycznej i administracyjnej zostanie przeszkolonych z zakresu działania i obsługi poszczególnych modułów i funkcjonalności platformy informatycznej, wspierającej procesy edukacyjno-administracyjne; w ramach projektu powstanie platforma informatyczna, wspierająca procesy edukacyjne i administracyjne Uczelni.

 

Główne wskaźniki projektu:

1)  Rezultatu:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS2) – 204 (K161 M43)
 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne – 65 (K39, M 26)
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcz e- 25 (K1,6 M9)
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia – 30% (K25% M5%)
 • liczba osób objętych szkoleniem /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 90 (K55, M 35)
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)- 1

 

 

2)Produktu:

 • Liczba studentów, którzy uczestniczyliw stażach wspieranych ze środków EFS – 120 (K101, M19)
 • Liczba osób objętych wsparciem z EFSw celu podniesienia kompetencji wobszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 84 (K60, M24)
 • Liczba uczelni objętych wsparciem EFSw zakresie wdrażania informatycznychnarzędzi zarządzania i udostępnianiainformacji o szkolnictwie wyższym – 1
 • Liczba pracowników kadrydydaktycznej objętych wsparciem EFSw zakresie procesu kształcenia- 65 (K39, M26)
 • Liczba pracowników kadry kierowniczeji administracyjnej uczelni objętychwsparciem w zakresie zarządzaniauczelnią – 25 (K16, M9)

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Wartość projektu: 2 980 484,48 zł

Wartość dofinansowania: 2 886 784,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 511 952,32 zł

 

 

Harmonogram

Zadanie 1– Podniesienie kompetencji studentów – warsztaty dla studentów Zarządzania  październik 2020 – czerwiec 2022

Zadanie 2– Programy stażowe- staże dla studentów Pedagogiki

czerwiec 2020-wrzesień 2022

Zadanie 3– Szkolenia dla kadry dydaktycznej z zakresu IT i obsługi platformy IT

maj 2020-grudzień 2020

Zadanie 4– Szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządczej z zakresu IT i obsługi platformy IT maj 2020- wrzesień 2020

Zadanie 5– Szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządczej z zakresu pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych

kwiecień 2020- czerwiec 2020

Zadanie 6– Platforma informatyczna wspomagająca procesy edukacyjne i zarządcze

marzec 2020-czerwiec 2023

Zadanie 7– Zakup sprzętu informatycznego oraz wyposażenia audio-wizualnego podnoszącego efektywność prowadzonych zajęć i umożliwiającego zdalną wymianę informacji.

kwiecień 2020- maj 2020

Zadanie 8– Podniesienie kompetencji studentów – wizyty studyjne i spotkania z pracodawcami październik 2020- czerwiec 2023

 

 

REKRUTACJA

 Rekrutacja prowadzona będzie indywidualnie na każdą zaplanowaną w projekcie aktywność na podstawie regulaminu rekrutacji.

Zrekrutowanych zostanie 204 studentów (w tym: 161 K i 43 M), 65 pracowników dydaktycznych

(w tym: 39 K, 26M) oraz 25 pracowników administracyjnych (w tym: 16 K, 9M).

Proporcje kobiet i mężczyzn wynikają z diagnozy potrzeb. Obecnie na uczelni na kierunku pedagogika studiuje 7 osób niepełnosprawnych, które będą miały równy dostęp do planowanych w projekcie form wsparcia.

Rekrutacja pracowników odbędzie się w okresie V-IX.2020

Rekrutacja studentów Pedagogiki na staże w ramach projektu w roku 2020 odbędzie się w okresie 1.06.2020 – 30.06.2020.
Liczba miejsc stażowych: 40 osób.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 6.07.2020.

Rekrutacja studentów odbywać się będzie niezależnie na każdą formę wsparcia. W przypadku zajęć fakultatywnych w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem zajęć. Inne formy wsparcia w ciągu 2 tygodni przed jego rozpoczęciem.

 

Plan rekrutacji:

-przygotowanie regulaminu rekrutacji dokumentacji rekrutacyjnej;

-poinformowanie uczestników/czek o możliwości udziału w projekcie;

-przeprowadzenie rekrutacji wg. przyjętych kryteriów (rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o skalę punktową);

-osoby, które spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do projektu;

-stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej projektu (wg. ilości przyznanych punktów);

-ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Kryteria rekrutacyjne:

a) ogólne:

-status ucznia/pracownika Uczelni Jańskiego w Łomży,

-terminowe złożenie dokumentów aplikacyjnych,

b) dotyczące wsparcia skierowanego dla konkretnego kierunku:

-status słuchacza/pracownika związanego z kierunkiem, którego dotyczy wsparcie

c) pracowników uczelni:

-wskazanie władz uczelni wynikające z potrzeb rozwoju uczelni,

d) kryteria premiujące:

-pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dzięki uzyskiwanym wynikom otrzymują stypendium rektora (dodatkowe 10 punktów).

-dodatkowe punkty dla osób, które korzystają z pomocy w postaci stypendiów socjalnych (dodatkowe 5 pkt).

W przypadku sytuacji, gdy do projektu zgłosi się więcej osób, które uzyskają ten sam wynik punktowy wprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji spotkania rekrutacyjne. W trakcie spotkań komisja rekrutacyjna oceniać będzie motywację uczestników do udziału w poszczególnych formach wsparcia. Uczestnikami projektu zostaną osoby, które wykażą większą potrzebę i zainteresowanie tematyką zaplanowanego wsparcia.

 

Program stażowy dla studentów pedagogiki

Informacje ogólne:

W związku z realizacją przez naszą Uczelnię projektu Opracowanie zintegrowanego programu rozwoju uczelni dla Uczelni Jańskiego” kierujemy do Państwa propozycje udziału w płatnym programie stażowym dla studentów pedagogiki.

Wymiar godzinowy stażu: 120 godzin 

Miejsce odbywania stażu: wyspecjalizowane ośrodki przedszkolne i szkolne

Termin realizacji: do końca października 2020 roku

Każdy uczestnik programu stażowego zostanie również objęty Bilansem Kompetencji Ludzkich przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu. 

Miejsce, sposób i termin odbywania stażu zostanie dostosowany do indywidualnych możliwości stażystów.

 

Termin rekrutacji:

Rekrutacja na staż trwa do 01.07.2020 roku. 

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane do 06.07.2020 roku drogą mailową. 

 

Korzyści dla studenta:

– wynagrodzenie w wysokości 2 160 zł

– ubezpieczenie NNW na czas stażu

– niezbędne badania medyczne

– zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską na miejsce odbywania stażu

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się na staż. Jest to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie pedagoga.