fbpx

Zarządzanie oświatą

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą jest zapoznanie studentów z wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do sprawnego oraz twórczego zarządzania szkołą czy placówką oświatową.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z metodologią oraz umiejętnościami kluczowymi z zakresu kierowania placówką i personelem. Studia dają możliwość podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Studia prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U z 2019, poz. 1450).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U z 2019, poz. 1661) .
 3. Ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz.U. z 2020, poz. 85 z póżn. zm).

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich, oraz dokonania opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia kierowane są do: dyrektorów szkół; osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych; kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie; nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym; osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego; pracowników nadzoru pedagogicznego; animatorów działań i organizacji oświatowych.

Metody kształcenia

Studia rozwijają umiejętności praktyczne, a zajęcia prowadzone są w organizacjach gdzie student ma możliwość przygotowania praktycznego. Program zawiera aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak zajęcia warsztatowe, praktykę zawodową czy wyjazdy studyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym gwarantują osiągnięcie konkretnych umiejętności, a ponadto prowadzone są przez osoby, które swoje doświadczenie zawodowe nabyły poza uczelnią.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Marketing w oświacie
 • Prawo oświatowe
 • Etyka zawodowa nauczyciela i pracownika samorządowego
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
 • Nadzór pedagogiczny
 • Negocjacje i mediacje
 • Planowanie i organizowanie placówek oświatowych
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji
 • Praktyka kierownicza

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna teoretyczne i praktyczne podstawy organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi,
 • zna strukturę i funkcjonowanie systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji oświatowych,
 • potrafi skutecznie planować, kierować i administrować placówką oświatową,
 • potrafi sprawnie posługiwać się normami prawnymi w zakresie oświaty,
 • posiada umiejętność planowania budżetu placówki oświatowej, identyfikowania i wykorzystywania szans związanych z pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania działalności placówki oświatowej,
 • wykazuje zaangażowanie w budowaniu dobrej relacji z uczestnikami procesu edukacyjnego opartej na wzajemnym zaufaniu między podmiotami procesu wychowania i kształcenia, rozpoznawania,
 • jest przygotowany do odpowiedzialnego i etycznego pełnienia roli dyrektora szkoły oraz ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności kierowania placówką oświatową.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050