fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Wykładowcami są praktycy oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo zagadnieniami zarządzania placówkami oświatowymi, dyrektorzy – praktycy – zdobywasz zatem same praktyczne informacje.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, m. in.:

  • Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp.).
  • Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie,
  • Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.
  • Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Pracownicy nadzoru pedagogicznego.
  • Pracownicy organów prowadzących szkoły.
  • Animatorzy działań i organizacji oświatowych.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Kierowanie i administrowanie placówkami oświatowymi

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Marketing w oświacie

Prawo oświatowe

Etyka zawodowa nauczyciela i pracownika samorządowego

Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową

Nadzór pedagogiczny

Negocjacje i mediacje

Planowanie i organizowanie placówek oświatowych

Zarządzanie finansami w placówce oświatowej

Zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji

Praktyka kierownicza

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły,

rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa,

rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce,

ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego,

utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym,

wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim,

zarządzania finansami szkoły,

doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050