fbpx

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych, lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP, a także aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zagadnieniami niezbędnymi do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach BHP, wraz z aspektami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Wiedza ta pomaga wykształcić prawidłowe wzorce działania, uczy w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracowników.

Warto również zwrócić uwagę, że w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Studia są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub też jednolitych studiów magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie końcowym.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia kierowane są do: pracowników przedsiębiorstw; pracowników administracji samorządowej; absolwentów wyższych uczelni zajmujących się, lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bhp, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy
 • Prawne aspekty pracy
 • Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Ergonomia pracy
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym
 • Choroby zawodowe
 • Ochrona przeciwpożarowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • posiada umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, działań ratowniczo-gaśniczych i oceny zagrożeń pożarowych,
 • zna prawne uwarunkowania zapobiegania zagrożeniom,
 • potrafi sporządzać analizy stanu BHP,
 • potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z obszaru BHP oraz wyrażać opinie i formułować sądy w mowie i na piśmie,
 • potrafi rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp,
 • potrafi wykorzystać metody analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 • potrafi formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych,
 • potrafi współpracować w procesie wytwarzania wyrobów wysokiej jakości i oceniać je pod względem bhp.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050