fbpx

Kadry i płace w Zarządzaniu

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w zarządzaniu jest zapoznanie studentów z metodologią szeroko pojętego zarządzania kadrami. Studenci mają możliwość poznania metodologicznych podstaw zarządzania personelem w aspekcie prawnym, finansowym, personalnym i organizacyjnym.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, systemów czasu pracy, zasad naliczania wynagrodzeń oraz zakresów obowiązków wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON i GUS. Studia dają również możliwość nabycia praktycznych umiejętności psychologicznych i kompetencji komunikacyjnych umożliwiających sprawną organizację pracy, rozwiązywanie konfliktów i odpowiednie motywowanie pracowników.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

 

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia kierowane są do: osób chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania kadrami; osób, które chcą podjąć pracę związaną z zarządzaniem kadrami; osób które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w zakresie zarządzania kadrami; osób, które mają już średni stopień zaawansowania w zarządzaniu kadrami.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Wybrane zagadnienia z zakresu BHP
 • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja czasu pracy i rozliczanie urlopów
 • Wynagrodzenia
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zasady opłacania składek na ubezpieczenia
 • Zasady opłacania zaliczek na podatki
 • Programy kadrowo-płacowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • potrafi wskazać główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, ich teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne,
 • zna zasady tworzenia strategii personalnej,
 • zna wybrane metody i techniki stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • posiada umiejętność stosowania podstawowych metod i technik wykorzystywanych w procesie zarządzania personelem,
 • potrafi dokonać oceny kompetencji pracobiorcy,
 • potrafi diagnozować potrzeby rynku pracy w sytuacji bezrobocia,
 • potrafi przygotowywać aplikację do pracy,
 • wykazuje się samodzielnymi i twórczymi  inicjatywami zawodowymi,
 • rozumie sprzeczności interesów jednostek i grup w organizacji,
 • potrafi zastosować techniki negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych w organizacji.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050