fbpx

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Celem studiów jest przekazanie studentom praktycznych wiadomości oraz umiejętności dotyczących zarządzania środowiskiem w kontekście ochrony jego poszczególnych komponentów.

Program oparty został na zagadnieniach kluczowych, których znajomość wymagana jest od pracowników związanych z ochroną środowiska lub osób pragnących podjąć taką pracę. Słuchacze zostaną zapoznani m.in. z funkcjonowaniem środowiska w kontekście zagrożeń antropogenicznych, zasadami rozwoju zrównoważonego, ochrona wód, powietrza, litosfery, ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, ochroną przyrody oraz funkcjonowaniem i zasadami gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo.

Nacisk zostanie położony na zdobycie umiejętności praktycznych m.in. dotyczących zarządzania środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie, ocen oddziaływania na środowisko.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 320,00 zł = 3 200,00 zł
Jednorazowa opłata
3 200,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego też są kierowane również dla pracowników służby BHP w celu uzupełnienia i poszerzenia zakresu ich wiedzy, kompetencji i zdobycia dodatkowego zawodu.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Program kształcenia na studiach podyplomowych: 

 • Moduł I: Podstawy ochrony środowiska i ekologii
 • Moduł II: Podstawowe komponenty ochrony środowiska
 • Moduł III: Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Moduł IV: Humanistyczne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Moduł V: Zarządzanie środowiskiem w praktyce

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń,
 • zna zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania,  
 • zna zagadnienia związane z systemami zarządzania środowiskiem, 
 • zna zagadnienia dotyczące aktów prawnych w ochronie środowiska, organizacji ochrony przyrody w Polsce oraz strategii edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 • potrafi zastosować geograficzny system informacji GIS, 
 • wie jak aplikować o środki na ochronę środowiska i edukację ekologiczną.