fbpx

Finanse i bankowość

Celem studiów podyplomowych Finanse i bankowość jest uzupełnienie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów i bankowości. Studia dają możliwość zapoznania się z mechanizmem funkcjonowania i organizacją instytucji finansowej od strony prawnej, marketingowej, informatycznej czy rachunkowej.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z szeroko rozumianą tematyką finansów i bankowości. Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed absolwentami rynek pracy w tym sektorze. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach zdecydowanie pozwolą absolwentom zrozumieć zagadnienia finansowe i wykorzystać je w codziennej pracy.

Studia kierowane są do osób zainteresowanych tematyką finansów i bankowości, a w szczególności do: osób pracujących w bankowości i finansach, będących specjalistami z innych dziedzin (np. prawa, administracji, języków, informatyki); nauczycieli przedmiotów ekonomicznych; przedsiębiorców sektora MŚP; osób chcących zmienić swoje kwalifikacje.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Jednorazowa opłata
3 500,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość
 • Finanse osobiste
 • Rynki finansowe
 • Finanse Unii Europejskiej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna i rozumie zasady funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego ,
 • zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury, praktyki podmiotów gospodarczych, ich kluczowych funkcji : finansowej,  rozwoju i relacji z szeroko pojętym otoczeniem,  
 • potrafi klasyfikować i charakteryzować poszczególne rodzaje operacji bankowych,
 • posiada umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym i metodycznym w zakresie usług finansowych oraz ekonomiki banków,
 • potrafi samodzielnie ocenić efekty ekonomiczne, rynkowe, finansowe, społeczne  i prawne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie,
 • ma świadomość ciągłych zmian podstawowych aktów prawnych związanych z systemem finansów publicznych,
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050