fbpx

Pedagogika: Studia Magisterskie

Jak prowadzić proces nauczania i wychowania człowieka

Pedagogika, to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, poprzez  okres wczesnoszkolny, szkolny, gimnazjalny i ponadgimnazjalny. To jeden z najważniejszych działów nauki, wywodzący się z filozofii. Obejmuje on proces zdobywania umiejętności, poznawania wiedzy oraz rozumienia świata. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na przyszły proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek.

Studia na kierunku pedagogika poszerzają umiejętności studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie.  Z powodzeniem można również stosować ją w popularnym dzisiaj kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

Specjalności

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tabela opłat

Opłaty za jeden semestr studiów. Uwaga: Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr1/06/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia, dostępnym na https://janski.edu.pl/lomza/bip/
Opłata miesięczna
od 620 zł do 780 zł
Jednorazowa opłata semestralna
od 3100 zł do 4140 zł

Pedagogika, to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz innego człowieka, a szczególnie dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju, opieki, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 

Informacje kontaktowe

Dziekanat Uczelni Jańskiego w Łomży

Studia I i II stopnia
+48 511 33 70 50
Studia Podyplomowe
+48 668 487 741
dziekanat@lomza.janski.edu.pl

Pon – Sob 9:00 – 17:00

ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża

Zapisz się!

Atuty kierunku
Sylwetka Absolwenta
Kariera po studiach

Atuty kierunku

Studiowanie na kierunku zarządzanie niesie za sobą wiele atutów:

 • Formuje ludzi niezwykle sprawnych zawodowo i otwartych na drugiego człowieka, 
 • uwrażliwia na potrzeby dzieci i młodzieży,
 • wyczula na wszelkiego rodzaju zaburzenia norm społecznych i wartości występujące w rodzinach lub środowisku szkolnym,
 • wskazuje jak skutecznie prowadzić edukację, ale jednocześnie kładzie duży nacisk na różnego rodzaju zabiegi wychowawcze możliwe do zastosowania w szkołach czy też innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sylweta Absolwenta

Pedagogika wyposaża studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Absolwent:

 • posiada kompetencje  do wykonywania zawodu nauczyciela  w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej,
 • jest przygotowany do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego,
 • posiada umiejętności diagnozowania osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych.

Kariera po studiach

Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych. 

W zależności od specjalności znajdują pracę:

 • kuratoriach i zakładach obsługi placówek oświatowych,
 • instytucjach oświatowych,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach pomocy dziecku,
 • organach administracji samorządowej,
 • przedszkolach publicznych i prywatnych, 
 • szkołach podstawowych,
 • prywatnych placówkach szkolnych,
 • placówkach wspierających rodzinę dysfunkcyjną,
 • instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży,
 • instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny,
 • świetlicach socjoterapeutycznych jako wychowawca,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog,
 • domach dziecka jako wychowawca, opiekun,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej,
 • sądach jako mediator rodzinny, kurator sądowy
 • policji jako mediator,
 • zakładach karnych jako opiekun,
 • straży miejskiej,
 • wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych,
 • ośrodkach wsparcia rodzin jako doradca, mediator rodzinny,
 • placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.),
 • placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.),
 • placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.),
 • Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.).

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych

Dlaczego studiować w Jańskim?

Uczelnia Jańskiego jest jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Jej celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy opartej na takich wartościach jak prawda, dobro i skuteczność.   

Uczelnia Jańskiego zapewnia jednak nie tylko praktyczne umiejętności, które są niezbędne do płynnego przejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów, ale także zapewniamy to, że swoje życie zawodowe oprzesz na uniwersalnych wartościach moralnych.

Zapisz się już teraz na kierunek Pedagogika na Uczelni Jańskiego

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050