fbpx

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Celem studiów Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, jest przygotowanie profesjonalnych kadr do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z Autyzmem i Zespołem Aspergera.
Kierunek studiów zgodny z potrzebami rozwoju podlaskiej gospodarki. Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców.

Absolwent jest przygotowany do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego. Nabywa umiejętności w doborze metod i realizacji wspomagania komunikacji z wykorzystaniem metod AAC, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i wiele innych cennych umiejętności, które sprawią, iż edukacja, rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD stanie się efektywne.

Absolwent studiów nabędzie kwalifikacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Dz.U.2017 poz.1575.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych
Opłata miesięczna
15 x 300,00 zł = 4 500,00 zł
Jednorazowa opłata
4 500,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematem, posiadających kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, chcących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w domach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.

Metody kształcenia

Studia rozwijają umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć warsztatowych oraz praktycznych w organizacjach gdzie student ma możliwość przygotowania praktycznego. Zawiera aktywizujące metody dydaktyczne takie jak zajęcia warsztatowe oraz praktykę zawodową, wyjazdy studyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym gwarantują osiągnięcie konkretnych umiejętności dzięki wykorzystaniu zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez osoby, których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.

Kluczowe przedmioty

Zakres tematyczny:

 1. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym, finansowym
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie oświatą
 4. Zarządzanie jakością w oświacie
 5. Zarządzanie kompetencjami
 6. Zarządzanie placówką oświatową
 7. Zarządzanie relacjami
 8. Zarządzanie czasem
 9. Zarządzanie pracą
 10. Pedagogika specjalna
 11. Dydaktyka specjalna
 12. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 13. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 14. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
 15. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną (Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
 16. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju
 18. Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
 19. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
 20. Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
 21. Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 22. Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 23. Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 24. Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
 25. Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 26. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 27. Analiza i terapia zachowań trudnych
 28. Praktyka zawodowa;
 29. Seminarium dyplomowe.

Sylwetka absolwenta

Studia wzmacniają kompetencje miękkie pracowników z wykształceniem wyższym. W szczególności kompetencje samo organizacyjne, interpersonalne oraz kompetencje społeczne. Studia uczą współpracy w grupie, jasnego przekazywania myśli, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Pozwalają rozwinąć kompetencje osobiste: (kognitywne: logiczne myślenie, analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy). Student uczy się kreatywności, pracy w warunkach projektu, elastycznego reagowania na zmiany oraz samodzielnego podejmowania decyzji.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050