fbpx
1st-Z-ZIKM

Zarządzanie instytucjami kultury i mediów

Studia na specjalności  Zarządzanie instytucjami kultury i mediów   są kierunkiem interdyscyplinarnym, unikatowym, łączącym nauki o zarządzaniu, finansach, prawie  i specyfikę zarządzania w kulturze i mediach. Studia przygotowują do pracy w charakterze menadżera kultury i mediów, organizatora imprez kulturalnych. 

Ukończenie studiów na specjalności Zarządzanie instytucjami kultury i mediami otwiera absolwentom możliwość pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz pozarządowego. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


zarządzanie projektami,

elementy teorii i historii filmu,

antropologia kulturowa,

organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce,

animacja kultury,

strategia organizacji rynku medialnego,

podstawy prawa, nowe technologie w praktyce zarządzania,

elementy teorii i historii literatury, elementy teorii i historii sztuki,

metodologia badań w zarządzaniu,

dzieje kultury,

marketing w organizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury i mediami posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania w instytucjach (organizacjach) kultury i mediów. Absolwent studiów nabywa kompetencje, w szczególności w zakresie podstawowej:
wiedzy w zakresie struktury rynku kultury i mediów, funkcjonowania organizacji , prawa autorskiego,  zarządzania projektami, kompetencji w zakresie krytycznej oceny organizacji,

ekonomiki kultury i mediów,

periodyzacji epok i nurtów kulturowych, ich przedstawicieli oraz założeń ideowych i artystycznych,

historii i problematyki regionalizmu,

analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,

komunikacji społecznej w kontekście rozwoju historycznego i społeczno- kulturowego

Absolwent jest przygotowany  do podjęcia pracy w organizacjach kultury i mediów wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego oraz pozarządowego). Ponadto może pracować m.in. w teatrach, muzeach, domach kultury, stacjach radiowych i telewizyjnych. Studia o takim profilu przygotowują jednocześnie  do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Absolwent jest pełni przygotowany do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


teatry,

muzea,

domy kultury,

stacje radiowe i telewizyjne,

praca dziennikarska,

agencje reklamy,

sektor IT,

agencje interaktywne,

portale internetowe

Zapisz się na kierunek Zarządzanie na Uczelni Jańskiego już teraz