fbpx
2st-P-PRiP

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a także umiejętności formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Studia na kierunku pedagogika poszerzają umiejętności studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie.  Z powodzeniem można również stosować ją w popularnym dzisiaj kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

Metody kształcenia

Program specjalności obejmuje cztery bloki podstawowe: kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych i specjalizacyjnych. W programie przewidziane są różne typy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, praktyki, edukacja poprzez projekty, warsztaty edukacyjne, udział studentów w pracach, programach badawczych i studyjnych, a także uczestniczenie w działalności kół naukowych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


Pedagogika resocjalizacyjna

Europejskie systemy resocjalizacji

Aksjologiczne i prawne podstawy resocjalizacji

Diagnoza resocjalizacyjna

Kryminologia

Wiktymologia

Suicydologia

Psychologia sądowa i penitencjarna

Metodyka pracy kuratora sądowego

Readaptacja społeczna

Zarządzanie instytucją wychowawczą i resocjalizacyjną

Profilaktyka zachowań nieprawidłowych i przestępczych

Profilaktyka uzależnień

Sylwetka absolwenta

Student nabywa kompetencji w szczególności w zakresie:
projektowania działań uodparniających oraz chroniących innych przed destrukcyjnymi wpływami środowiska,

konstruowania mikrosystemów resocjalizacyjnych,

opracowania i realizacji zindywidualizowanych oddziaływań w placówkach dla nieletnich, młodocianych i dorosłych, jak również w środowisku otwartym,

badania przyczyn i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym,

określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących,

tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych,

prowadzenia zajęć, posiadających walory wychowawcze, profilaktyczne lub resocjalizacyjne,

kreatywności, dynamiki i otwartości w kontaktach interpersonalnych,

umiejętności nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


świetlice socjoterapeutyczne jako wychowawca,

poradnie psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog,

domy dziecka jako wychowawca, opiekun,

ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

ośrodki prowadzących warsztaty terapii zajęciowej jako opiekun lub osoba prowadząca warsztaty,

sądy jako mediator rodzinny, kurator sądowy,

policja jako mediator,

zakłady karne jako opiekun,

straż miejska,

wojsko jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych,

ośrodki wsparcia rodzin jako doradca, mediator rodzinny.

Zapisz się na kierunek Pedagogika na Uczelni Jańskiego już teraz