fbpx
2st-P-PPiW

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Specjalność umożliwia poznanie metody realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pierwszym etapie edukacji dziecka, czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia na kierunku pedagogika poszerzają umiejętności studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie.  Z powodzeniem można również stosować ją w popularnym dzisiaj kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

Metody kształcenia

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, które są integralną częścią edukacji.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


Pedagogika

Psychologia

Socjologia

Filozofia

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem

Diagnozowanie rozwoju dziecka

Zarządzanie placówką przedszkolną

Sylwetka absolwenta

Student nabywa kompetencji w szczególności w zakresie:
wiedzy z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii,

wiedzy specjalistycznej na temat teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

współpracy z rodzicami,

diagnozowania rozwoju dziecka,

zarządzania placówką przedszkolną,

nauczania, tj. realizowania procesu kształcenia w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu (dzięki przygotowaniu obejmującemu m.in. podstawową wiedzę matematyczno-przyrodniczą, językowo-literacką i artystyczną),

umiejętności wykonywania zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących, terapeutycznych, profilaktycznych i wyrównawczych,

umiejętności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych,

diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym odkrywania uzdolnień dziecka i ich rozwijania,

zdolności przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć, planów współpracy z rodzicami,

samodzielnego tworzenia i weryfikowania własnych projektów pedagogicznych,

współpracy z nauczycielami i uczniami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem lokalnym w realizowaniu celów pedagogicznych szkoły oraz przedszkola,

kierowania własnym rozwojem zawodowym,

posługiwania się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


przedszkole publiczne i prywatne, szkoła podstawowa(klasy I-III),

kuratoria i zakłady obsługi placówek oświatowych,

instytucje oświatowe,

placówki opiekuńcze,

placówki pomocy dziecku,

organy administracji samorządowej,

prywatne placówki szkolne,

placówki wspierające rodzinę dysfunkcyjną,

instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży,

instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny.

Zapisz się na kierunek Pedagogika na Uczelni Jańskiego już teraz