fbpx
2st-P-POWzTP

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz  funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Program specjalności Praca opiekuńczo-wychowawcza obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka.

Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie.  Z powodzeniem można również stosować ją w popularnym dzisiaj kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

Metody kształcenia

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych, poradniach, urzędach i organizacjach, które są integralną częścią edukacji.

Sylwetka absolwenta

Student nabywa kompetencji w szczególności w zakresie:
opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych,

opracowywania strategii wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywania jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych,

inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz wielu instytucjach pomocowych.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.),

wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.),

wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.),

pedagog szkolny,

pedagog, wychowawca, terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.),

pedagog, doradca, konsultant (w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno – Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.),

asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych).

Zapisz się na kierunek Pedagogika na Uczelni Jańskiego już teraz